Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Regulamin Łowisk Licencyjnych Koła Bytom

Uchwała nr 17/2014
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 24.02.2014 r.

 
w sprawie: nadania łowiskom specjalnym kategorii łowisk licencyjnych Łan nr 803, Barbara
nr 826, Pod Kasztanami nr 820, Syrenka nr 825, Malek nr 801, Osiedle Miechowice nr 827,
Amendy nr 816,
 
Na podstawie § 46 pkt 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r.
i Uchwały Prezydium Zarządu Głównego nr 22 z dnia 01.07.2006 r.
Zarząd Okręgu PZW w Katowicach


                                                                                 uchwala:
 
                                                                                     § 1
 
Nadaje się niżej wymienionym łowiskom specjalnym kategorię łowisk licencyjnych położonych w Bytomiu:

 

1. Łan nr 803,
2. Barbara nr 826,
2. Pod Kasztanami nr 820,
4. Syrenka nr 825,
5. Malek nr 801,
6. Osiedle Miechowice nr 827,
7. Amendy nr 816,
                                                                                          § 2
 
Ustanawia się gospodarza łowisk od nr 1-7 wymienionych w par. 1 Koło PZW nr 3 Bytom.
 
                                                                                          § 3
 
Regulaminy łowisk licencyjnych, wzory zezwoleń na wędkowanie oraz rejestry połowów stanowią
załączniki do uchwały od nr 1 do 7.
 
                                                                                         § 4
 
Upoważnia się zarząd koła – gospodarza łowisk licencyjnych do dostosowania regulaminu łowisk do
potrzeb w zakresie:
1. ustalenia wysokości opłat licencyjnych,
2. ustalenia limitów połowu ryb,
3. ustalenia wymiarów i okresów ochronnych, przy równoczesnym przestrzeganiu zapisów
ustawy o rybactwie śródlądowym, i przepisów na jej podstawie wydanych,
4. miejsca i czasu pobierania opłat.
O wszystkich zmianach gospodarz łowiska jest zobowiązany powiadomić Zarząd Okręgu. 
 
                                                                                        § 5

 
Wykonanie uchwały powierza się działowi GRW. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wiceprezes ds. gospodarczych                                                                Prezes ZO
 
              Konrad Ciura                                                                           Mirosław Iwański

 

 Zobacz Regulamin Łowsk


Uchwała ZO Reguamin Łowisk